மேல்-நிலை கள / இணைய குறி AD

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகமேல்-நிலை கள / இணைய குறி:ad

நாடு:

அந்தோரா

உள்ளூர் நேரம்:

1:48


மேல்-நிலை கள AD (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி AD: அந்தோரா