மேல்-நிலை கள / இணைய குறி AQ

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:aq

நாடு:

அன்டார்க்டிக்கா

உள்ளூர் நேரம்:மேல்-நிலை கள AQ (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி AQ: அன்டார்க்டிக்கா