மேல்-நிலை கள / இணைய குறி அசர்பைஜான்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:அசர்பைஜான்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

az

உள்ளூர் நேரம்:

0:40


மேல்-நிலை கள அசர்பைஜான் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி அசர்பைஜான்: az