மேல்-நிலை கள / இணைய குறி ஜிப்ரல்டார்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:ஜிப்ரல்டார்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

gi

உள்ளூர் நேரம்:

3:35


மேல்-நிலை கள ஜிப்ரல்டார் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி ஜிப்ரல்டார்: gi