மேல்-நிலை கள / இணைய குறி ஜோர்தான்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:ஜோர்தான்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

jo

உள்ளூர் நேரம்:

9:17


மேல்-நிலை கள ஜோர்தான் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி ஜோர்தான்: jo