மேல்-நிலை கள / இணைய குறி கானா

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:கானா

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

gh

உள்ளூர் நேரம்:

14:34


மேல்-நிலை கள கானா (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி கானா: gh