மேல்-நிலை கள / இணைய குறி கயானா

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:கயானா

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

gy

உள்ளூர் நேரம்:

5:06


மேல்-நிலை கள கயானா (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி கயானா: gy