மேல்-நிலை கள / இணைய குறி கிழக்குத் திமோர்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:கிழக்குத் திமோர்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

tl

உள்ளூர் நேரம்:

10:11


மேல்-நிலை கள கிழக்குத் திமோர் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி கிழக்குத் திமோர்: tl