மேல்-நிலை கள / இணைய குறி வடமாக்கடோனியக்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:நாடு:வடமாக்கடோனியக்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

mk

உள்ளூர் நேரம்:

14:03


மேல்-நிலை கள வடமாக்கடோனியக் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி வடமாக்கடோனியக்: mk