மேல்-நிலை கள / இணைய குறி NG

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகமேல்-நிலை கள / இணைய குறி:ng

நாடு:

நைஜீரியா

உள்ளூர் நேரம்:

6:43


மேல்-நிலை கள NG (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி NG: நைஜீரியா