மேல்-நிலை கள / இணைய குறி NO

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகமேல்-நிலை கள / இணைய குறி:no

நாடு:

நோர்வே

உள்ளூர் நேரம்:

12:38


மேல்-நிலை கள NO (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி NO: நோர்வே