மேல்-நிலை கள / இணைய குறி பிரஞ்சு தெற்கத்திய மற்றும் அண்டார்க்டிக் நிலங்கள்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:நாடு:பிரஞ்சு தெற்கத்திய மற்றும் அண்டார்க்டிக் நிலங்கள்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

tf

உள்ளூர் நேரம்:மேல்-நிலை கள பிரஞ்சு தெற்கத்திய மற்றும் அண்டார்க்டிக் நிலங்கள் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி பிரஞ்சு தெற்கத்திய மற்றும் அண்டார்க்டிக் நிலங்கள்: tf