மேல்-நிலை கள / இணைய குறி துருக்மெனிஸ்தான்

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:துருக்மெனிஸ்தான்

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

tm

உள்ளூர் நேரம்:

2:12


மேல்-நிலை கள துருக்மெனிஸ்தான் (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி துருக்மெனிஸ்தான்: tm