மேல்-நிலை கள / இணைய குறி UY

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகமேல்-நிலை கள / இணைய குறி:uy

நாடு:

உருகுவை

உள்ளூர் நேரம்:

20:23


மேல்-நிலை கள UY (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி UY: உருகுவை