மேல்-நிலை கள / இணைய குறி உருகுவை

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:உருகுவை

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

uy

உள்ளூர் நேரம்:

20:26


மேல்-நிலை கள உருகுவை (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி உருகுவை: uy