நாட்டின் குறியீடு +1 / 001

நாட்டின் பெயரை அல்லது நாட்டின் குறியீட்டை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுக


நாடு நாட்டின் குறியீடு இணைய குறி உள்ளூர் நேரம்
1.அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்+1001us20:51 - 1:51
2.கனடா+1001ca18:51 - 1:51
3.பகாமாசு+1 242001 242bs23:51
4.பார்படோசு+1 246001 246bb0:51
5.அங்கியுலா+1 264001 264ai0:51
6.அன்டிகுவா பர்புடா+1 268001 268ag0:51
7.பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள்+1 284001 284vg0:51
8.அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்+1 340001 340vi0:51
9.கேமன் தீவுகள்+1 345001 345ky23:51
10.பெர்மியுடா+1 441001 441bm0:51
11.கிரெனடா+1 473001 473gd0:51
12.துர்கசு கைகோசு தீவுகள்+1 649001 649tc23:51
13.மொன்செராட்+1 664001 664ms0:51
14.வடக்கு மரியானா தீவுகள்+1 670001 670mp14:51
15.குவாம்+1 671001 671gu14:51
16.அமெரிக்க சமோவா+1 684001 684as17:51
17.செயிண்ட் மார்டென்+1 721001 721sx0:51
18.செயிண்ட் லூசியா+1 758001 758lc0:51
19.டொமினிக்கா+1 767001 767dm0:51
20.செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ்+1 784001 784vc0:51
21.புவேர்ட்டோ ரிக்கோ+1 787001 787pr0:51
22.நடுவழி தீவுகள்+1 808001 808um17:51
23.ஹவாய்+1 808001 808us18:51
24.டொமினிக்கன் குடியரசு+1 809001 809do0:51
25.டொமினிக்கன் குடியரசு+1 829001 829do0:51
26.டொமினிக்கன் குடியரசு+1 849001 849do0:51
27.டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ+1 868001 868tt0:51
28.செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும்+1 869001 869kn0:51
29.யமேக்கா+1 876001 876jm23:51
30.புவேர்ட்டோ ரிக்கோ+1 939001 939pr0:51


நல்ல பயணத்தை மற்றும்/அல்லது வெற்றிகரமான வியாபார
பேரங்களை மேற்கொள்ள உங்களை வாழ்த்துகிறோம்!நாட்டின் குறியீடு +1 / 001 / 0111

நாட்டின் குறியீடு +1 / 001 / 0111: புவேர்ட்டோ ரிக்கோ

உபயோகிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்: சர்வதேச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கான நாட்டின் குறியீடுகள் யாவும் நாட்டிற்குள் அழைக்கும்போது ஒரு நகருக்கான உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளைப் போன்றதே. அதேசமயம், உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளை அயல்நாடுகளுக்கான தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு தவிர்த்துவிடலாம். சர்வதேச அழைப்புகளுக்கு, பொதுவாய் 00 என்பதுடன் தொடங்குகிற நாட்டின் குறியீடு டயல் செய்வதன் மூலம் துவங்கி, பின்னர் தேசிய பகுதி குறியீடு, ஆனாலும், பொதுவாக பூஜ்ஜியத்துடன் துவங்குகிற எண் இல்லாமல், இறுதியாக வழக்கம்போல, நீங்கள் தொடர்புகொள்ள விரும்புகிற நபரின் எண். எனவே, இந்தியா 08765.123456 -க்குள் அழைப்பை மேற்கொள்ள உபயோகிக்கப்படுகிற எண்ணானது, ஆஸ்திரியா, சுவிசர்லாந்து, அல்லது வேறு நாட்டிலிருந்து வருகிற அழைப்புகளுக்கு 0091.8765.123456 என்பதாக மாறும்.


தொலைபேசி எண் +1 / 001 / 0111