நாட்டினை தேடியறிக


நாட்டின் குறியீடு / தொலைபேசி எண் உள்ளிடுக:10 மிக அதிகளவில் தேடியறிப்பட்ட நாடுகள்
அல்லது நாட்டின் குறியீடுகள்:

நாடு நாட்டின் குறியீடு இணைய குறி உள்ளூர் நேரம்
1.ஏர்ட் தீவு0061+61.hm0:55
2.ஸ்வால்பார்ட்0047+47.sj20:55
3.உருகுவை00598+598.uy16:55
4.ஜெர்மனி0049+49.de20:55
5.கினி-பிசாவு00245+245.gw19:55
6.புரூணை00673+673.bn3:55
7.பூட்டான்00975+975.bt1:55
8.ருமேனியா0040+40.ro21:55
9.கயானா00592+592.gy15:55
10.லிபியா00218+218.ly20:55


நல்ல பயணத்தை மற்றும்/அல்லது வெற்றிகரமான வியாபார
பேரங்களை மேற்கொள்ள உங்களை வாழ்த்துகிறோம்!

உபயோகிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்: சர்வதேச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கான நாட்டின் குறியீடுகள்கள் யாவும் நாட்டிற்குள் அழைக்கும்போது ஒரு நகருக்கான உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளைப் போன்றதே. அதேசமயம், உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளை அயல்நாடுகளுக்கான தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு தவிர்த்துவிடலாம். சர்வதேச அழைப்புகளுக்கு, பொதுவாய் 00 என்பதுடன் தொடங்குகிற நாட்டின் குறியீடு டயல் செய்வதன் மூலம் துவங்கி, பின்னர் தேசிய பகுதி குறியீடு, ஆனாலும், பொதுவாக பூஜ்ஜியத்துடன் துவங்குகிற எண் இல்லாமல், இறுதியாக வழக்கம்போல, நீங்கள் தொடர்புகொள்ள விரும்புகிற நபரின் எண். எனவே, இந்தியா 08765.123456 -க்குள் அழைப்பை மேற்கொள்ள உபயோகிக்கப்படுகிற எண்ணானது, ஆஸ்திரியா, சுவிசர்லாந்து, அல்லது வேறு நாட்டிலிருந்து வருகிற அழைப்புகளுக்கு 0091.8765.123456 என்பதாக மாறும்.