பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்

அசர்பைஜான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Agdam26
2.Agdash20
3.Aghjabadi21
4.Agstafa22
5.Agsu20
6.Astara25

பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்