பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்

அசர்பைஜான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Gadabay22
2.Ganja22
3.Gobustan20
4.Goranboy22
5.Goychay20
6.Goygol22

பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்