பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்

அசர்பைஜான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jabrayil26
2.Jalilabad25
3.Julfa36

பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்