பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்

அசர்பைஜான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Oghuz24
2.Ordubad36

பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்