பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்

அசர்பைஜான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Qabala24
2.Qakh24
3.Qazakh22
4.Quba23
5.Qubadli26
6.Qusar23

பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்