பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்

அசர்பைஜான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Yardymli25
2.Yevlakh22

பகுதி குறியீடுகள் அசர்பைஜான்