பகுதி குறியீடுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Fujairah09

பகுதி குறியீடுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்