பகுதி குறியீடுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ras Al Khaimah07

பகுதி குறியீடுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்