பகுதி குறியீடுகள் ஆப்கானித்தான்

ஆப்கானித்தான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jalalabad060

பகுதி குறியீடுகள் ஆப்கானித்தான்