பகுதி குறியீடுகள் ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Foster, Warragul, Drouin0356

பகுதி குறியீடுகள் ஆஸ்திரேலியா