பகுதி குறியீடுகள் ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Launceston0363
2.Launceston0367

பகுதி குறியீடுகள் ஆஸ்திரேலியா