பகுதி குறியீடுகள் சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி

சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Santana, Ribeira Afonso2265
2.Santo Amaro2220

பகுதி குறியீடுகள் சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி