பகுதி குறியீடுகள் சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி

சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Trindade2271

பகுதி குறியீடுகள் சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி