பகுதி குறியீடுகள் சவூதி அரேபியா

சவூதி அரேபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Riyadh011

பகுதி குறியீடுகள் சவூதி அரேபியா