பகுதி குறியீடுகள் செக் குடியரசு

செக் குடியரசு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Central Bohemian31
2.Central Bohemian32

பகுதி குறியீடுகள் செக் குடியரசு