பகுதி குறியீடுகள் செக் குடியரசு

செக் குடியரசு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Moravian-Silesian55
2.Moravian-Silesian59

பகுதி குறியீடுகள் செக் குடியரசு