பகுதி குறியீடுகள் செக் குடியரசு

செக் குடியரசு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Pardubice46
2.Plzeň37
3.Prague2

பகுதி குறியீடுகள் செக் குடியரசு