பகுதி குறியீடுகள் செனிகல்

செனிகல் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.outside Dakar9

பகுதி குறியீடுகள் செனிகல்