பகுதி குறியீடுகள் செயிண்ட் எலனா

செயிண்ட் எலனா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jamestown, St Helena22

பகுதி குறியீடுகள் செயிண்ட் எலனா