பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா

சிலோவாக்கியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Banská Bystrica048
2.Bardejov054
3.Bratislava02

பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா