பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா

சிலோவாக்கியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Senica034
2.Spišská Nová Ves053

பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா