பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா

சிலோவாக்கியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Topoľčany038
2.Trenčín032
3.Trnava033

பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா