பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Banket66
2.Beatrice65
3.Beitbridge86
4.Bindura271
5.Binga15
6.Bulawayo9

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே