பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Gokwe59
2.Guruve58
3.Gutu30
4.Gwanda284
5.Gweru54

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே