பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Harare4
2.Hauna28
3.Hwange81
4.Hwange81

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே