பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Kadoma68
2.Kariba61
3.Karoi64
4.Kezi82
5.Kwekwe55

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே