பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ngundu36
2.Norton62
3.Nyamandhlovu87
4.Nyika38

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே