பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Triangle33
2.Tsholotsho89
3.Turk Mine85

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே