பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே

சிம்பாப்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Wedza22
2.West Nicholson16

பகுதி குறியீடுகள் சிம்பாப்வே