பகுதி குறியீடுகள் சிபூட்டி

சிபூட்டி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Balbala2131
2.Balbala2136
3.Balbala2139
4.Balbala2158

பகுதி குறியீடுகள் சிபூட்டி