பகுதி குறியீடுகள் சிரியா

சிரியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Damascus11
2.Dara15
3.Deir Ezzour51

பகுதி குறியீடுகள் சிரியா