பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Baghdati434
2.Batumi422
3.Bolnisi358
4.Borjomi367

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா