பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Chiatura479
2.Chkhorotsku417
3.Chokhatauri419

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா